КАРГО ПОЈМОВНИК: опасна роба & опасан терет

05.11.2018 06:35

ОПАСНА РОБА (dangerous goods)
су материје и предмети чији је транспорт забрањен.
Односно дозвољен ако се обавља под условима према ADR/RID/ADN.

ОПАСАН ТЕРЕТ (dangerous cargo)
је опасна роба која је прописно упакована, обележена одређеним обележјима и ознакама, са исправно попуњеним превозним документима и утоварена у превозно средство.

Назад