Πληρωμή των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών

2020-05-02

Η πληρωμή των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών στις διεθνείς εμπορευματικές, οδικές μεταφορές ρυθμίζεται από την ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ∆ΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΣ (C.M.R.) στα άρθρα 13, 15 και 16, εκτός αν τα μέρη εμπλεκόμενα στην μεταφορά έχουν συμφωνήσει διαφορετικά σε συμπληρωματικές συμφωνίες.

Στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης, ο παραλήπτης ή το πρόσωπο δικαιούμενο να διαθέτει τα εμπορεύματα, υποχρεούται να πληρώσει στον μεταφορέα οφειλές που απορρέουν από τη διεθνή φορτωτική (δελτίο παράδοσης, σύμβαση μεταφοράς). Σε περίπτωση όμως διαφωνίας επί του θέματος τούτου ο μεταφορέας δεν θα υποχρεούται να παραδώσει τα εμπορεύματα εκτός εάν παρασχεθεί εξασφάλιση εκ μέρους του παραλήπτη.

Προβλέπεται επίσης ότι, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παράδοση, ο μεταφορέας πρέπει να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα. Όταν, όμως, ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα και δεν δοθούν οδηγίες κατά τους συμφωνηθέντες όρους, ο μεταφορέας αποκτά το δικαίωμα του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέτει τα εμπορεύματα.

Ρυθμίζεται ότι ο μεταφορέας θα εισπράξει τις δαπάνες που προέρχονται εξαιτίας της αιτήσεως δια την παροχή οδηγιών αυτών και οποιαδήποτε έξοδα στα οποία θα υποβληθεί δια την εκτέλεση αυτών των οδηγιών, εκτός εάν οι δαπάνες αυτές προέρχονται εξ εσφαλμένης ενεργείας ή εξ αμελείας του μεταφορέα.

Αν ο μεταφορέας αποκτήσει το δικαίωμα του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέτει τα εμπορεύματα, θα φροντίζει τότε τα εμπορεύματα δια λογαριασμό του. Δύναται να εμπιστευθεί τρίτα πρόσωπα και σε αυτήν την περίπτωση θα ευθύνεται μόνο για την ορθή επιλογή τρίτου προσώπου.

Ο μεταφορέας δύναται να πώληση τα εμπορεύματα χωρίς να αναμένει τις οδηγίες εκ μέρους του προσώπου του δικαιουμένου να διαθέτει τα εμπορεύματα περί του δελτίου παράδοσης εάν:

  • τα εμπορεύματα είναι ευπαθή ή η κατάσταση αυτών προδικάζει τέτοιο ενδεχόμενο
  • τα έξοδα εναποθήκευσης θα ήταν δυσανάλογα προς την αξία των εμπορευμάτων
  • μετά την λήξη ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν έχει λάβει οδηγίες εκ μέρους του έχοντας δικαίωμα διαθέσεως των εμπορευμάτων προσώπου

Εάν τα εμπορεύματα πωληθούν, το ποσό της πώλησης αυτής, μετά την αφαίρεση των βαρυνόντων δαπανών, θα τίθεται εις την διάθεση του δικαιουμένου να διαθέτει τα εμπορεύματα. Εάν οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το ποσό πώλησης αυτής, ο μεταφορέας θα δικαιούται να λάβει την διαφορά.

Η διαδικασία, σε περίπτωση πώλησης, θα καθορίζεται υπό της νομοθεσίας ή του εθίμου του τόπου εις τον οποίον βρίσκονται τα εμπορεύματα.