Како исправно попунити CMR - Рубрика 22

02.05.2020

Подаци у рубрици 22 у CMR-у требају одговарати подацима који се наводе у рубрици 1 из разлога што пошиљаоц робе сноси део одговорности за исправност података наведених у међународном товарном листу.

Међутим, у пракси се дешава да се роба преузима у другом (физички одвојеном магацину), па се поставља питање ко у тој ситуацији треба оверити CMR, односно рубрику 22? Одговор је исти - пошиљаоц, односно продавац.

Као једна од три уговорне стране, а то су продавац, купац и превозник - рубрику 22 CMR-а својим печатом, односно потписом (или оба) оверава пошиљаоц робе - продавац.

Једино у ситуацији када не постоји могућност да продавац (пошиљаоц) овери CMR, исти може издати заступничко лице на основу достављене документације (фактуре која прати робу и pacaking list).

Пример попуњавања CMR