Наплата услуге транспорта терета

02.05.2020

Наплату услуге транспорта терета у међународном робном, друмском превозу регулише КОНВЕНЦИЈА О УГОВОРУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ РОБЕ ДРУМОМ (ЦМР) у члановима 13, 15 и 16 осим ако то стране учеснице у транспорту нису другачије договориле допунским споразумима.

По овој конвенцији прималац робе, односно она страна која има право располагања робом, дужна је да плати превознику потраживања која произилазе из товарног листа (уговореног транспорта). У случају спора по овом питању, превозник је обавезан да изврши испоруку робе само ако прималац положи кауцију.

Такође, регулисано је да, ако се појаве сметње за испоруку, превозник треба да тражи допунска упутства од стране која има право располагања робом. Али када прималац одбија да прими робу по договореним условима, превозник има право располагања истом.

Регулише се да превозник има право на накнаду трошкова проузоркованих тражењем ових упутстава или трошкова које му проузоркују примљена нова упутства, осим ако до ових трошкова није дошло његовом кривицом.

Када превозник преузме располагање робом има дужност да чува робу или да је повери трећем лицу и тада одговара само за правилан избор овог трећег лица.

Превозник може да приступи продаји робе не чекајући упутства од лица које има право располагања робом из товарног листа,

  • код лако кварљиве робе или ако њено стање то оправдава
  • када су трошкови чувања у несразмери високи према вредности робе
  • или када нису стигла упутства у расположивом року.

У случају продаје робе, износ продајне цене треба ставити на располагање лицу овлаштеном да располаже робом из товарног листа, по одбитку трошкова који терете робу. Ако су ови трошкови виши од износа продајне цене, превозник има право на разлику.

Начин на који се приступа продаји одређен је законом или праксом места где се налази роба.